Zákaznícka linka: +421 940 919 656 (Po - Pia: 11:00 - 17:00)

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti D.K s.r.o.

OBSAH:

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

III. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

IV. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

VI. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATBY

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VIII. REKLAMÁCIA

IX. VÝLUKY ZO ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

X. ZMLUVNÁ POKUTA

XI. OSOBNÉ ÚDAJE

XII. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou D.K s.r.o., Hlavná 12/61 972 11 Lazany, IČO:48066427, DIČ:2120006746, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31332/R (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.nabytok4you.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o produktoch, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých produktoch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode a sú uvedené v eurách vrátane DPH.
 2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode, vyplnením objednávkového formulára bez registrácie, alebo osobne v sídle našej spoločnosti.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 5. V prípade, že niektorú z uvedených požiadaviek v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.
 7.  

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledovnými spôsobmi: bezhotovostne prevodom na bankový účet:
 • 2301920221 / 8330
 • IBAN: SK79 8330 0000 0023 0192 0221
 • SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • Bankové spojenie FIO banka

dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru, alebo v hotovosti pri osobnom odbere výdajni zásielok HLAVNÁ 12/61 , 97211 LAZANY.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť objednávku splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 5. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 6. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 7. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 8. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 12. Dodacie lehoty uvádzané predávajúcim sú len odhadované a platia v prípade včasného doručenia materiálov a dodávok predávajúcemu. Dodacia doba sa primerane predlžuje, ak nebola dodržaná dôsledkom nepredvídateľných prekážok, vyššej moci, štrajku, dodacích ťažkostí subdodávateľa alebo dôsledkom iných okolností, ktoré nespôsobil predávajúci a taktiež v prípade, ak takéto okolnosti postihnú jeho subdodávateľa. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania. Zmena dodacej doby podľa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie na strane predávajúceho. Uvedený predpokladaný termín doručenia nezohľadňuje dni pracovného pokoja a plánované dovolenky.

VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platby

 1. Všeobecne platné ustanovenia pre doručovanie predávajúcim

Termín doručenia určuje predávajúci a je ZÁVÄZNÝ. Ohľadne orientačného termínu doručenia kontaktuje predávajúci kupujúceho 14 dní pred doručením. Konkrétny termín doručenia predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 48 hodín pred doručením prostredníctvom sms/email. Vodič nevynáša tovar do bytu alebo domu. Tovar pomôže kupujúcemu vyniesť za jeho asistencie po prvé zamknuté dvere do vchodu bytu alebo domu, maximálne však 20 metrov od vozidla.

Vodič na základe povahy a dostupnosti doručovacej adresy zohľadňuje nasledovné možné prekážky:

 • Lesné cesty
 • Nespevnené pozemky
 • Úzke komunikácie
 • Komunikácie s previsujúcim porastom stromov/kríkov
 • Komunikácie s výškovým obmedzením

V prípade, že vodič vyhodnotí nedostupnosť terénu, resp. obmedzenia prístupovej cesty, predávajúci si vymedzuje právo tovar nedoručiť na uvedenú adresu s ohľadom na možné riziko, ktorého dôsledkom môže byť poškodenie vozidla, iného majetku predávajúceho alebo zdravia. V prípade, že kupujúci neakceptuje vyššie uvedené ustanovenia, predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

2.  Platba vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné vlastnou dopravou predávajúci účtuje:

 • Trenčiansky kraj – 20,00 €;
 • Žilinský kraj – 30,00 €;
 • Nitriansky kraj – 30,00 €;
 • Banskobystrický kraj – 35,00 €;
 • Trnavský kraj – 35,00 €;
 • Prešovský kraj – 40,00 €;
 • Košický kraj – 40,00 €;
 • Bratislavský kraj – 40,00 €;

Termín doručenia je určený predávajúcim v zmysle bodu 1. V prípade neprevzatia tovaru v stanovenom termíne kupujúci znáša výšku prepravných nákladov v 2 násobnej výške. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať poplatok za uskladnenie v prípade neprevzatia tovaru v stanovenom termíne vo výške 3eur/deň s DPH. Skladné začína plynúť od prvotne stanoveného termínu doručenia, kedy nebolo možné zo strany kupujúceho tovar prevziať. Posledným dňom skladného sa rozumie deň pred novým doručovacím termínom.

3. V prípade platnosti akcie „DOPRAVA ZDARMA“ platia nasledovné ustanovenia.

Termín doručenia je určený predávajúcim v zmysle bodu 1. Individuálne termíny doručenia podľa požiadaviek zákazníka v prípade využitia akcie doprava zdarma nie sú možné.

V prípade neprevzatia tovaru v stanovenom termíne je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať poplatok za uskladnenie v prípade neprevzatia tovaru v stanovenom termíne vo výške 3eur/deň s DPH. Skladné začína plynúť od prvotne stanoveného termínu doručenia, kedy nebolo možné zo strany kupujúceho tovar prevziať. Posledným dňom skladného sa rozumie deň pred novým doručovacím termínom.

4. Náhradný doručovací termín

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim vo vopred určenom termíne sa toto nepovažuje za prekážku na strane predávajúceho. Kupujúci má nasledovné možnosti náhradného doručenia:

 • Opätovné zaradenie do logistického procesu, s ohľadom na organizáciu výroby a logistiky rozvozov, kt. predávajúci plánuje 3-5 týždňov vopred, je najskorší možný doručovací termín 3-6 týždňov od pôvodného termínu doručenia. Za toto obdobie je tovar uskladnený v externom sklade a vzhľadom na ďalšie finančné náklady spojené s uskladnením, prevozom a manipuláciou tovaru predávajúci účtuje poplatok za skladovanie tovaru do náhradného termínu doručenia sadzbou 3€/deň s DPH. Skladné začína plynúť od prvotne stanoveného termínu doručenia, kedy nebolo možné zo strany kupujúceho tovar prevziať. Posledným dňom skladného sa rozumie deň pred novým doručovacím termínom.
 • Osobný odber tovaru v externom sklade je možný po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim.
 • Individuálne doručenie je možné po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim za nasledovných podmienok. Sadzba individuálneho doručenia je 0,75€/km s DPH. Predávajúci účtuje trasu v príslušných kilometroch, kde východzím bodom je vždy externý sklad predávajúceho, následne je na trase doručovacia adresa kupujúceho a konečným bodom trasy je externý sklad predávajúceho.

5. INŠTRUKCIE K PREVZATIU SEDACEJ SÚPRAVY

Aby predávajúci zabezpečil profesionálne a spoľahlivé doručenie svojich tovarov, dopravu zabezpečuje vlastnými zamestnancami a firemnými vozidlami.

5.1 Vodič kontaktuje kupujúceho min. 30 minút pred príchodom na doručovaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

5.2 Podľa už doručených informácií kupujúcemu, vodič nevynáša tovar do bytu alebo domu.

5.3 Kupujúci je pri preberaní doručeného tovaru POVINNÝ skontrolovať nepoškodenosť obalového materiálu ešte pred odjazdom vodiča. Akékoľvek poškodenia obalového materiálu kupujúci zapíše do preberacieho protokolu.

5.4 V prípade platby v hotovosti, kupujúci zaplatí vodičovi cenu objednaného tovaru. Platba kartou nie je možná.

5.5 Vlastnícke právo na doručený výrobok prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia plnej sumy tovaru vodičovi.

5.6 Pri doručení nie je kupujúci povinný skontrolovať množstvo a kompletnosť doručeného tovaru. V prípade zistených rozdielov sa vzniknutá situácia rieši ako štandardná reklamácia.

5.7 Vodič nečaká kým kupujúci sedaciu súpravu odbalí a skontroluje. Po vykládke a zaplatení vodič odovzdá dokumentáciu k doručenému tovaru kupujúcemu a odchádza na ďalšiu doručovaciu adresu.  Akékoľvek neopodstatnené zdržanie vodiča na adrese u kupujúceho, negatívne ovplyvňuje plynulé doručenie ostatných plánovaných objednávok.

6.  PREPRAVNÉ NÁKLADY NAD RÁMEC

V prípade, že pôvodne plánovaná trasa, bude z dôvodu prekážky na strane kupujúceho upravená v neprospech predávajúceho, budú kupujúcemu účtované poplatky vo výške 0,75 €/km nad rámec plánovanej trasy. 

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa vzniknutia zmluvy.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobky a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to vo vyššie uvedenej lehote 14 dní.
 7. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 8. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci je povinný tovar odoslať na adresu: D.K s.r.o., Hlavná 12/61, 972 11 Lazany.
 9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný v súlade so zákonom vrátiť peňažné prostriedky skôr, než mu nebude tovar vrátený a doručený na vyššie uvedenú adresu. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým predávajúci a kupujúci súhlasí.
 10. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom dohodnutým individuálne, ak s tým predávajúci aj kupujúci súhlasí.

VIII. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti uvedené na internetovej stránke predávajúceho, tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale alebo návode pripojenému k tovaru v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 3.   V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:                                                                                                                                        a., ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť                                                                                                                                                                                                                                                                    b., ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania                                                                                                        c., ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si  zvolil.

 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar podstatnú vadu.
 5. Ak nie je výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle, alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii do piatich pracovných dní od podania žiadosti o reklamáciu. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 9. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 10. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.

IX. Výluky zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 1. Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru, ak:
 • bol Tovar poškodený prepravou Kupujúcim;
 • bol Tovar mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaní po prevzatí Tovaru;
 • bol Tovar umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí;
 • bol Tovar umiestnený vo verejných priestoroch;
 • bol Tovar zašpinený alebo neodborne vyčistený; neodborné chemické čistenie sedacej súpravy môže viesť k nezvratnému poškodeniu poťahového materiálu a výplne sedacej súpravy. V prípade záujmu Predajca na požiadanie poskytne technickú kartu poťahového materiálu, ktorá obsahuje technické parametre predmetnej poťahoviny a odporúčania pre čistenie a starostlivosť. 
 • bol Tovar poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie;
 • bol Tovar znehodnotený nadmerným zaťažením ložných, sedacích a podrúčkových plôch čalúneného nábytku;
 • Kupujúci sám poškodí polohovacie a výsuvné mechanizmy nesprávnym zaobchádzaním (sadanie na podrúčku a záhlavník vo vyklopenom stave) a následne boli takýmto spôsobom zdeformované;
 • bol Tovar znehodnotený vlastným odevom, ktorý zanechá škvrny na eko koži a bledých látkach;
 • bol Tovar znehodnotený chemikáliami (napr. látky obsahujúce horľavinu alebo alkohol narúšajú povrchovú úpravu lakovanú na drevených podrúčkach);
 • bol Tovar znehodnotený nevhodným zaťažením, napr. sedacia časť bola deťmi používaná ako trampolína;
 • bol Tovar umiestnený v blízkosti tepelného zdroja, čím došlo k jeho poškodeniu;
 • bol Tovar poškodený od domácich zvierat;
 • bol Tovar vystavený slnečnému žiareniu, čím došlo k farebným zmenám na výrobku.
 1. Predávajúci výslovne uvádza, že z charakteru Tovaru ako ručne vyrábaného výrobku (nie pomocou sériovej strojovej výroby) pozostávajúceho z mnohých častí, pričom viaceré z nich obsahujú mäkké prvky, nie je možné, ani pri zachovaní maximálnej odbornej starostlivosti a precíznosti, dosiahnuť absolútnu presnosť vyhotovenia výrobku a z tohto dôvodu sa odchýlka menšia ako 5 cm na každom komponente nepovažuje za vadu Tovaru. Všetky rozmery Tovaru uvedené v akýchkoľvek materiáloch sú iba orientačné.
 2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za prirodzené starnutie a opotrebovanie Tovaru ako aj rozdiel odtieňov látky voči odtieňu vzorkovnice.
 3. Pre odstránenie pochybností sa za vadu Tovaru výslovne nepovažuje:
 • Zvlnenie HDF sololitu v úložnom priestore v rozsahu do 2cm, je bežnou vlastnosťou materiálu, ktorú môže spôsobiť kolísanie vlhkosti v obytnom priestore, prípadne nadmerné zaťaženie.
 • ak je na zakúpenej sedacej súprave vyrobenej z eko kože tvar a forma opierok mierne odlišná ako na výrobku vystavenom v predajni;
 • Žmolky sa vytvoria trením oblečenia používateľov sedačky o povrch poťahu. Žmolkovanie, je prirodzená vlastnosť textilných vlákien a nie je znakom predčasného opotrebenia alebo zníženej kvality látky; na odstránenie žmolkov je vhodné použiť odžmolkovač. NEODPORÚČAME na sedaciu súpravu pokladať deky, pretože voľné vlákna z deky sa ľahko uvoľnia a následne sa spoja s vláknami na sedačke, kedy vznikajú žmolky.
 • ak sa na eko koži vyskytnú „jazvy“, keďže ide o prirodzenú vlastnosť eko kože.
 • v prípade zvolenej kombinácie poťahových materiálov ekokoža a farebná tkanina (prednostne čierne a červené odtiene)  môže byť biela ekokoža na styčných častiach zafarbená od poťahoviny. Nakoľko ide o rozdielny typ poťahovín z hľadiska zloženia, štruktúry a povrchu môže k popisovanému javu dôjsť a nejedná sa o vadu.

 • ak sa pri zakúpení sedacej súpravy s polohovateľnými podrúčkami a záhlavníkmi materiál krčí, alebo mení svoj tvar a formu jedná sa o bežný jav, nakoľko materiál si na určitých miestach vyžaduje vôľu. Na zaoblených a zakrivených častiach, hlavne polohovateľných, sa môžu vyskytnúť záhyby, spôsobené rôznou hrúbkou a kvalitou poťahového materiálu. Typické pre tenšie a pružnejšie poťahové materiály;
 • technologický spoj na komponente OTOMAN – ležadlovej časti pri opierke. Jedná sa o prešitie poťahového materiálu v blízkosti operadla na ležadlovej časti. Tento spoj sa nachádza v závislosti od šírky dodávaného poťahového materiálu vo vzdialenosti 1 – 10 cm od operadla ležadlovej časti.  

 • rozdielna tvrdosť sedáku pri rohovom komponente a 1-2-3 sedovom komponente a otomane. Rohový komponent je tvorený pevným epedom, pripojiteľné 1-2-3 sedové komponenty a otoman sú tvorené molitanovou výplňou s pružinovým vlnovcom. Zmena tvrdosti a tvaru molitanových výplní je prirodzenou vlastnosťou tohto materiálu, ovplyvnená najmä používaním. S ohľadom na zachovanie kvality vyhotovenia a z pohľadu dlhodobého zachovania najlepšej kondície výplne, predávajúci odporúča jednotlivé sedáky zaťažovať striedavo, na stred sedacej časti sedáku. Kupujúci tak predíde vysedeniu resp. deformácií použitej výplne a následnému pocitu nekomfortného sedenia na nosnej drevenej konštrukcií korpusu sedacej súpravy. Maximálne povolené zaťaženie pri výplni PUR T30 a PUR HR 35 je 100kg/sedák. V prípade prekročenia uvedeného váhového limitu, prípadne sedením na spojoch sedákov dôjde k nezvratnému zdeformovaniu výplne a teda predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré na sedacej súprave vznikli nadmerným zaťažením a nesprávnym používaním. Uvedené sa týka ložných, sedacích, podrúčkových, chrbtových plôch a všetkých typov záhlavníkov čalúneného nábytku;
 • farebné odchýlky na poťahovom materiály, alebo rozdiel pri výške kovaní a štepovaní, ktoré sa môžu vyskytnúť pri následnom doobjednaní ďalších častí sedacej súpravy;
 • vŕzganie kovového rozkladacieho mechanizmu pri modeloch s rozkladom je spôsobené trením kovových plôch o seba, čo je bežnou vlastnosťou kovových materiálov;

 • Tovar, ktorého súčasťou je komponent z moreného dreva vykazuje rozdielne o odtiene spôsobené štruktúrou dreva;
 • ak sa pri sedacej súprave s rozkladom vyskytne buchnutie kovania a nepatrný pohyb sedákov pri dosadaní. Tento sprievodný jav vzniká z dôvodu, že v koľajničkách posuvného mechanizmu je umiestnený plastový jazdec, ktorý potrebuje vôľu. Je to však prirodzený jav tohto modelu;
 • mierne vŕzganie sedacej súpravy, ktoré môže spôsobovať uvoľnenie závesných plechov, ktoré je možné odstrániť tak, že sedaciu súpravu rozpojíte a závesné plochy jemne priklepnete;
 • ak po vyhladení rukou zostane vlnenie do 1,5 cm pri poťahových materiáloch ako je látka a pri eko koži zostane vlnenie do 2,5 cm (typické pre väčšie plochy);
 1. Farebné odtiene:
 • materiálov na fotografiách sú orientačné a nemusia byť totožné s originálom;
 • farebné prevedenie sa môže líšiť na základe nastavenia jasu a farieb Vášho monitoru preto to nie je dôvod na reklamáciu.
 1. Súčasťou každej jednotlivo uzatvorenej Kúpnej zmluvy je aj Návod na údržbu výrobkov dodávaných spoločnosťou D.K s.r.o., ktorý obsahuje záväzný návod pre Kupujúceho na údržbu Tovaru. V prípade nedodržania tohto návodu nemá Kupujúci právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru.

X. ZMLUVNÁ POKUTA

Predávajúci je oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť zmluvnú pokutu v nasledovných prípadoch:

 1. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy po lehote uvedenej v článku VII. Odstúpenie od zmluvy, bod 3. Výška zmluvnej pokuty, ktorú je  predávajúci oprávnený si uplatniť je v tomto prípade 10% z ceny predmetnej objednávky.
 2. Ak kupujúci napriek predchádzajúcej komunikácií neinformuje predávajúceho včas o možných komplikáciách súvisiacich s doručením, prípade neakceptuje  Čl. VI Poplatky za prepravu, balné a možnosti platby, bod 1., kedy predávajúci riadne a včas informuje kupujúceho ohľadne doručenia objednaného tovaru. Uvedenými postupmi predávajúci predchádza možným komplikáciám pri doručení. Pokiaľ kupujúci v priebehu uvedeného procesu nevyjadrí nesúčinnosť pri doručovaní, prípadne iné závažné dôvody, ktoré môžu plán výroby a logistický proces predávajúceho negatívne ovplyvniť, predávajúci má zato, že kupujúci akceptuje osobitné aj všeobecne platné dojednania, ktoré kupujúci odsúhlasil pri potvrdení objednávky u predávajúceho.  Výška zmluvnej pokuty v tomto prípade, je vypočítaná osobitne k predmetnej objednávke nasledovne: výrobné+ propagačné+ logistické + mzdové náklady na objednaný výrobok.

XI. Osobné údaje

 1. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU

XII. Všeobecné informácie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať komunikáciu elektronickej pošty medzi predávajúcim a kupujúcim tretím stranám bez vzájomného písomného súhlasu. Nerešpektovaním vyššie uvedeného ustanovenia dochádza k porušeniu Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Elektronickou poštou sa rozumie textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.

 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe obchodného registra. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

XIII. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Kontaktné údaje:

info@nabytok4you.sk

0948585969

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 11.2.2021

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

D.K s.r.o.
IČ: 48066427
DIČ: 2120006746
so sídlom: Hlavná 12/61 972 11 Lazany
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.31332/R
kontaktné údaje:
email: info@nabytok4you.sk
telefón: 0948 585 969
www.nabytok4you.sk

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………………………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………………………………………………………………..
emailová adresa spotrebiteľa ………………………………………………………………………

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* …………………………..

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ……………………………………….

V………………………………… dňa ……………………5

×