Zákaznícka linka: +421 940 919 656 (Po - Pia: 11:00 - 17:00)

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a § 612-627 Občianskeho zákonníka.

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v prevádzkach spoločnosti D.K s.r.o., Hlavná 12/61, 97211 Lazany , IČO: 48 066 427, DIČ: 2120006746
 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy – zaplatením a prevzatím tovaru.
 2. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú kvalitu, musí byť bez závád, musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 4. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia a prevzatia danej veci.
 5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 6. Termín „zákazník“ alebo „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti
 7. Termín „predávajúci“ označuje podnikateľa uvedeného v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku.

Článok 2: Záručná doba

 1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 3. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť záruku presahujúcu rozsah všeobecnej záruky, podmienky a rozsah záruky určí predávajúci.

Článok 3: Uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby ktoré zavinil predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
 6. Kupujúcemu bude vystavený reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
 7. Predávajúci určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 9. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 • V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
 • Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 • Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť v súlade s právnymi predpismi.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Článok 4: Zánik záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. stratou dokladu o kúpe, stratou dodacieho listu alebo stratou záručného listu,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. poškodením tovaru (vlastná doprava, nadmerné zaťaženie, používanie v rozpore s dokumentáciou, používanie ostrých predmetov pri rozbaľovaní t.j. nože, nožničky, orezávače,…),
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu (vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy),
 6. neodborným zaobchádzaním a obsluhou, neodborným zásahom a zásahom k tomu neoprávnenej osoby.

×