Obchodné podmienky

Farebné odtiene materiálov na fotografiách sú orientačné a nemusia byť totožné s originálom. Farebné prevedenie sa môže líšiť na základe nastavenia jasu a farieb Vášho monitoru. Rozmery pri čalúnenom nábytku sú v tolerancii + - 5 cm. Rozdiely v rámci tejto tolerancie nie sú dôvodom reklamácie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

D.K s.r.o

Hlavná 12/61

97211 Lazany

IČO: 48 066 427

DIČ: 2120006746

Kontakt: 0948 575 969

Mail: info@nabytok4you.sk

Číslo účtu: SK2611000000002947000686

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článok I. - Definícia

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je D.K s.r.o. so sídlom na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany.
 2. Predávajúcim je D.K s.r.o. so sídlom na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany
 3. Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných v e-shope www.nabytok4you.sk je spoločnosť D.K s.r.o. so sídlom na na Hlavná 12/61, 972 11 Lazany.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo zaměstnání či povolání.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnenia v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenie objednávkového formulára.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e shopu, e-mailovej komunikácie tak telefonickej komunikácie.

 

Článok II. - Cena

 1. Všetky uvedené ceny u tovaru sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenú na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III. - Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenie objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľov záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorou je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim pokiaľ zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovar v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný na zaplatenie kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV. - Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

 

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienkach.

2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

 • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 • Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V. - Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 60 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, pokiaľ sa nedohodnú inak alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viac tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastkových dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu na kupujúcemu prostredníctvom:
 • kuriérskou spoločnosťou,
 • osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
 • vlastnou dopravou predávajúceho

 

Článok VI. - Poplatky za prepravu, balné a možnosti platby

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
 • vlastnou dopravou predávajúceho po celej SR maximálne do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 10,00 €
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po vyexpedovaní z nášho skladu - 10,00 €
 • Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
 • pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po vyexpedovaní z nášho skladu - 10,00 €
 1. vlastnou dopravou predávajúceho po celej SR maximálne do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 10,00 €
 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (hore uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby.
 1. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré boli započítané v objednávke.

 

Článok VII. - Převod vlastnického práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až okamihom vyplatenie plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 1. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. - Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku u tovaru, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ao zmene niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenie (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledujúci formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" - hviezdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy. pdf).
 2. Tovar nám neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Zz ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslania tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobky a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
 6. Spotrebiteľ nesie akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X. - Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. prevziať objednaný tovar
 4. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 5. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho poberaní.
 6. Predávajúci je povinný:
 7. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 8. sspolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. - Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledujúce osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

Článok XII. - Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nekompenzujú resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovaru neprijal v stanovenej lehote k odberu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady as tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať aj ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj uplatňovať si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré platili v okamihu odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetových stránkach eshopu.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Zz, zákona č. 102/2014 Zz, zákona č. 122 / 2013 CFU, Zákona č. 22/2004 Zz ako aj Zákona č. 513/1991 Zz
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. septembra 2014.
TOP